Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Eindejaarstips 2010 2011

Author: Geen reacties Share:

Het is bijna 2011. In dit artikel vindt u nog enkele laatste eindejaarstips die u eventueel kunt gebruiken om het jaar zo fiscaal gunstig mogelijk af te sluiten.

Eindejaarstips privé

Afschaffing aftrek verliezen op directe beleggingen in durfkapitaal
Vanaf 1 januari 2011 zijn verliezen op directe beleggingen in durfkapitaal niet langer aftrekbaar. In 2010 kunt u een verlies aan een beginnende ondernemer nog tot een maximumbedrag van € 46.984 aftrekken. Op grond van overgangsrecht blijven dergelijke verliezen aftrekbaar, mits de geldlening vóór 1 januari 2011 is verstrekt.

De afschaffing van deze persoonsgebonden aftrek kan niet meer worden verwerkt in de voorlopige aangifte IB 2011 (VA 2011). Hierdoor zullen belastingplichtigen in de voorlopige aanslag of de voorlopige teruggaaf 2011 ten onrechte een beroep doen op deze aftrekpost. Het gevolg is dat zij een te hoge teruggaaf inkomstenbelasting krijgen of te weinig inkomstenbelasting vooruitbetalen. Dit wordt pas bij de aangifte of definitieve aanslag IB 2011 vanaf april 2012 rechtgetrokken.

Afschaffing heffingskorting voor ideële beleggingsfondsen in box 3
Groene, sociaal-ethische, culturele fondsen en directe beleggingen in durfkapitaal in box 3 blijven tot maximaal € 55.145 vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing van 1,2% (4% x 30%). Maar de extra heffingskorting voor deze fondsen, van 1,3% van het in box 3 vrijgestelde (maximum)bedrag, wordt geleidelijk in 2011 (1%), 2012 (0,7%), 2013 (0,4%) en 2014 (0%) afgeschaft.

Verhoging assurantiebelasting
Het kabinet verhoogt de assurantiebelasting van 7,5% naar 9,7% per 1 maart 2011. Vanaf 1 januari 2015 wordt het tarief weer met 0,2% verlaagd tot 9,5%. Volgens overgangsrecht geldt het 9,7%-tarief voor premies die na 28 februari 2010 vervallen. De premie is verschuldigd op de premievervaldatum. De premievervaldatum is tevens de datum waarop de premie uiterlijk moet worden betaald. Als de premiebetaling vóór 1 maart 2011 ligt, maar de premievervaldatum na 28 februari 2011, dan is op deze premie het nieuwe tarief van 9,7% van toepassing.

Eigenwoningregeling en echtscheiding
Op 1 januari 2011 wordt een nieuw partnerbegrip ingevoerd. Tegelijkertijd wordt een onbedoelde uitwerking van dit begrip bij echtscheiding in het eigenwoningregime hersteld. In het oorspronkelijke voorstel zou de vertrokken partner in de periode voorafgaande aan het indienen van het echtscheidingsverzoek (zijn of haar deel van) de eigenwoningrente niet meer kunnen aftrekken, omdat ze niet meer op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven.

Dit gevolg vindt de wetgever ongewenst. Daarom wordt de echtscheidingsregeling zo aangepast dat, net als vóór 2011, de echtscheidingsregeling geldt vanaf het moment van duurzaam gescheiden leven.

Opname in verpleeghuis
Als één van de ongehuwd samenwonenden is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, dan zijn ze geen fiscaal partner meer van elkaar, omdat ze niet langer gezamenlijk op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Daarom past de wetgever het nieuwe partnerbegrip zodanig aan dat zij toch fiscaal partner kunnen blijven, tenzij één van beiden de belastingdienst schriftelijk informeert dat zij geen partners meer willen zijn.

Tips voor onderneming en bv

Energie-investeringsaftrek
Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 44% naar 41,5% per 1 januari 2011. In 2014 wordt weer teruggekeerd naar de huidige regeling.

Milieu-investeringsaftrek
De percentages van de milieu-investeringsaftrek van 40%, 30% en 15% worden verlaagd naar respectievelijk 36%, 27% en 13,5% per 1 januari 2011. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze beperking weer teruggedraaid.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringaftrek
De aanschaffings- en voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die voor de VAMIL in aanmerking komen, kunnen in 2011 niet langer volledig, maar nog maar voor maximaal 75% vrij worden afgeschreven. In 2014 wordt weer teruggekeerd naar de huidige regeling.

S&O-afdrachtvermindering
In 2011 kunt u een S&O-afdrachtvermindering toepassen van 50% over de eerste € 220.000 aan loonkosten en 18% over het resterende loon, met een maximum van € 14 miljoen per kalenderjaar.

 

Bron: Jong & Laan

Previous Article

Wat maakt reclame succesvol

Next Article

Waarom moet u reclame maken

Gerelateerde nieuwsartikelen: