Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Belastingplan 2011: Ondernemerschap en innovatie

Author: Geen reacties Share:

Belastingplan 2011: Ondernemerschap en innovatie

Ondernemers zijn de motor van economische groei, werkgelegenheid en productiviteit. In het Belastingplan 2011 is daarom een aantal maatregelen opgenomen om ondernemerschap en innovatie te stimuleren.

 

1. Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Voor het zogenoemde ‘MKB-tarief’ van 20% is de grens van € 200.000 aan winst niet langer tijdelijk, maar definitief.

 

Tarief per 2011

Winst tot € 200.000 20%

Winst boven € 200.000 25%

 

2. Verbetering liquiditeitspositie ondernemingen

De liquiditeitspositie van het bedrijfsleven krijgt een flinke impuls door een drietal maatregelen:

Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening:

De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011. De verruiming houdt in dat een onderneming de mogelijkheid krijgt om verliezen drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal € 10 miljoen per jaar.

Btw-kwartaalaangifte definitief:

Ondernemers kunnen sinds juli 2009 kiezen om de aangifte en afdracht van btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. Deze tijdelijke maatregel wordt structureel gemaakt. Ondernemers kunnen dus ook in de toekomst hun btw-aangifte per kwartaal blijven doen.

Verlenging regeling versnelde afschrijving:

De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat ook investeringen die gedaan worden in 2011 in twee jaar kunnen worden afgeschreven.

 

3. Stimuleren speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. In deze fiscale stimuleringsregeling verdwijnen de tijdelijke crisismaatregelen, maar tegelijkertijd wordt de regeling ten opzichte van de oorspronkelijke opzet uit 2008 op diverse punten blijvend verruimd. In 2011 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 50% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 220.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 18%. Het plafond (het maximumbedrag aan afdrachtvermindering) bedraagt voor 2011 € 14 miljoen.

 

4. Uitbreiding innovatiebox

Met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatiebox (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi.

 

5. Versoepeling werkkostenregeling

De werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, wordt op verzoek van werkgevers op een aantal punten versoepeld:

• Werkkleding met een groot bedrijfslogo wordt – anders dan oorspronkelijk de bedoeling was – op nihil gewaardeerd en komt daarmee niet ten laste van het forfait.

• Vakliteratuur en de inschrijfkosten van beroepsregisters worden toegevoegd aan de gerichte vrijstellingen die niet ten koste gaan van het forfait.

 

Bron: Rijksoverheid

Previous Article

Zo krijgt u de VAR die u hebben wilt (2011)

Next Article

Wat maakt reclame succesvol

Gerelateerde nieuwsartikelen: