Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Wijzigingen regels zzp’ers 2010

Author: Geen reacties Share:

Utrecht, 9 april 2009 – Een jaar geleden heeft FNV Zelfstandigen een ’top 10 hinderlijke regels’ voor zelfstandig ondernemers overhandigd aan Jan Kees de Jager, staatssecretaris van Financiën. In een jaar tijd is er, mede door druk van FNV Zelfstandigen, serieuze aandacht gekomen voor deze regels en heeft het kabinet diverse stappen genomen om regels voor zzp’ers te verbeteren en te vereenvoudigen.  

Belangrijke veranderingen zijn de sterk vereenvoudigde aanvraag voor de VAR en het verbeteren van de informatie over regels door de overheid. De top 10 van hinderlijke regels is vorig jaar samengesteld op basis van uitgebreide reacties van zo’n 500 zzp’ers. Hieruit kwamen de volgende 10 aanbevelingen voort: 

1. VAR: (minimum) aantal opdrachtgevers verminderen

2. Urencriterium voor de zelfstandigenaftrek naar rato

3. Wijzigen voorwaarden voor werkruimte aan huis

4. Eigen regels voor privégebruik bedrijfsauto

5. Aanbesteding toegankelijk maken voor zelfstandigen

6. Verlenging geldigheidsduur VAR                            

7. Verlaagd BTW-tarief voor meer diensten 

8. Rentevergoeding over betaalde belastingvoorschotten

9. Toegankelijke en betaalbare AOV

10. Stimuleren van een betere betalingsmoraal

Wat is er verbeterd?
Een belangrijke winstpunt is dat het kabinet en de Tweede Kamer een veel duidelijker beeld hebben van de problemen waar zzp’ers tegenaanlopen ten aanzien van bestaande regels. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de VAR. Deze kan nu digitaal worden aangevraagd en bovendien wordt vanaf 2010 de geldigheidstermijn verlengd. Het kabinet heeft ook toegezegd zzp’ers beter te informeren over de regelgeving, zoals het VAR-criterium. Verder wil het kabinet duidelijke onrechtvaardigheid tegengaan; zo erkent het kabinet nu dat de regels voor rente onrechtvaardig zijn wat betreft het betalen van de inkomstenbelasting.

Tenslotte is de AOV in 2008 toegankelijker en betaalbaarder gemaakt; hierdoor kunnen starters zich zonder herkeuring via het UWV verzekeren. Bovendien heeft FNV Zelfstandigen samen met een partner een basisverzekering ontwikkeld die gedurende twee jaar uitkeert.

Welke verbeterpunten voor de toekomst zijn er nog?
Helaas hebben nog lang niet alle 10 aanbevelingen geresulteerd in concrete maatregelen. Voor een aantal specifieke situaties, zoals privégebruik van een bedrijfsauto en voorwaarden voor werkruimte aan huis, kijkt het kabinet naar oplossingen binnen het stimuleren van ondernemerschap in plaats van de huidige regels aan te passen. Dit doet men concreet door het onderzoeken of een verlaging van het BTW-tarief voor meer diensten mogelijk is en of in het volgende belastingplan het urencriterium kan worden losgelaten voor de MKB-winstvrijstelling. FNV Zelfstandigen is uiteraard voorstander van het stimuleren van ondernemerschap, maar benadrukt dat dit nog puur beloftes zijn die tot op heden nog niet zijn waargemaakt. Ook een specifieke fiscale facilitering voor scholing van zzp’ers is van groot belang. Tot nu toe kunnen zzp’ers de kosten van de opleiding aftrekken van de belasting, maar FNV Zelfstandigen raadt aan ook te kijken naar de gederfde uren van zzp’ers in de uren die zij aan scholing besteden.

Een ander belangrijk punt voor FNV Zelfstandigen is de wetgeving over aanbestedingsprojecten door de overheid en andere grote opdrachtgevers. Ondanks de inzet van FNV Zelfstandigen verandert de overheid de wetgeving betreft aanbestedingen voor zzp’ers niet, maar geeft alleen aan voornemens te zijn dit zelf beter te gaan aanpakken. FNV Zelfstandigen informeert en adviseert haar leden daarom nu zelf meer over aanbestedingsprojecten om hen toch ondersteuning op dit gebied te bieden. Ook het stimuleren van een betere betalingsmoreel is een aanbeveling die tot nu toe nog niet is aangepast, al heeft de overheid zelf wel beterschap beloofd voor haar eigen uitgezette opdrachten.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Zelfstandigen moeten ongehinderd kunnen ondernemen zonder allerlei overbodige regels. Vaak zijn het maatregelen of ingrepen die niet vragen om grote investeringen van de overheid, maar juist om kleine ingrepen met grote effecten die zelfstandigen net dat beetje meer lucht geven. Deze wijzigingen zijn dan ook een eerste stap in de goede richting.”

Een uitgebreidere toelichting op deze punten is te vinden op de website van FNV Zelfstandigen www.fnvzzp.nl. 

Over FNV Zelfstandigen in Diensten Groen Handel ICT Industrie Vervoer en Zorg 

FNV Zelfstandigen is de belangenbehartiger voor zelfstandigen zonder personeel die als doelstelling heeft zonder winstoogmerk de belangen van de leden te behartigen.De vereniging doet dit door collectieve belangenbehartiging omtrent werk en inkomen, individuele belangenbehartiging rondom juridisch advies en incasso én het faciliteren van onderlinge contacten. Zij beoogt leden sociaal-economisch op de kaart te zetten als een derde groep onafhankelijke ondernemers met hun eigen identiteit ten opzichte van werkgevers en werknemers. FNV Zelfstandigen richt zich daarbij op de volgende sectoren: diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer en zorg. FNV Zelfstandigen heeft ruim 12.000 leden en is een zelfstandige bond van de ruim 1,4 miljoen leden tellende FNV vakcentrale. Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.n

Previous Article

FNV zelfstandigen komt met crisisindex voor zelfstandigen

Next Article

The crowd produces mostly crap

Gerelateerde nieuwsartikelen: