Starterszaken

Informatie en interessante links voor startende ondernemers en zzp'ers

Tips voor het vinden van mvo-subsidies

Author: Geen reacties Share:

Het is mode om te klagen over de bezuinigingen van de overheid op het gebied van duurzaamheid. Toch biedt het regeerakkoord en dit nieuwe kabinet een aantal kansen voor duurzame ondernemers. Welke zijn dat?

Het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw heeft een lijst van huidige en toekomstige economische topgebieden van Nederland opgesteld. Het gaat om de sectoren water, voedsel, tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie.

Om deze topgebieden te ondersteunen werkt de overheid aan relevante vestigings- en ondernemingscondities voor de topgebieden, waaronder regeldruk, aanbestedingsbeleid, duurzaamheid, fiscaliteit, hoofdkantoren, onderzoek en innovatie, exportbevordering en financiering. De komende jaren kunt u dus een aantal versimpelingen voor het zakendoen verwachten. Zo is bijvoorbeeld al de regeling ‘aanbesteding vergemakkelijken voor kleine ondernemers’ onder behandeling bij de Tweede Kamer.

Het innovatiebeleid zal erop gericht zijn dat bedrijven bijdragen aan een beter milieu en winst maken door op dit gebied nieuwe producten te ontwikkelen en hun export te vergroten. Bent u al zo’n groene ondernemer, dan kunt u zich als koploper profileren.

Veel aandacht is er voor de Nederlandse agrofoodsector. Die is onderdeel van de oplossing voor de (inter)nationale uitdagingen rondom voedselzekerheid, armoedebestrijding, energie, water, klimaat, vrede en stabiliteit. Er zullen gerichte investering in innovatieve verduurzaming in de agrofood-, tuinbouw- en visserijsector plaatsvinden. Werkt u in de agrofoodsector en zit u nog niet aan tafel bij het ministerie? Misschien tijd om eens contact op te nemen?

Als agrarier heeft u bij dit kabinet de kans om uw inkomen te verhogen, door het leveren van diensten aan de gemeenschap (landschap en natuur- en voor bovenwettelijke maatschappelijke prestaties (zoals diergezondheid, dierenwelzijn, milieu- en waterbeheer).

Op het gebied van energie blijft de regering inzetten op energietransitie. Hoe verder u al bent op het gebied van duurzame energie, hoe minder u te maken krijgt met uitbreiding van strenge eisen aan CO2-intensieve sectoren, scherpe milieu-eisen aan producten en emissie-eisen aan transportmiddelen. Hier valt competitieve voordelen te halen.

De inspanning van de overheid binnen de watersector zijn gericht op vergroting van de waterveiligheid en de kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden. Kunt u daar aan bijdragen? Of heeft u expertise op het gebied van zeehavens en de verduurzaming daarvan? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie.

Ontwikkelingssamenwerking

U had missschien niet gedacht, dat ontwikkelingssamenwerking uw bedrijf kansen zou bieden. Maar de Nederlandse overheid wil dat er een sterke uitbreiding plaatsvindt van de mogelijkheden voor het bedrijfsleven binnen ontwikkelingssamenwerking, met name op een aantal specialistische thema’s. Bent u een bedrijf met een specialisatie in watermanagement en landbouw, dan liggen er kansen. Maar ook als u een specialist bent op het gebied van veiligheid, klimaat, gezondheidszorg en energie wil de Nederlandse overheid uw expertise inzetten.

Nederland wil verder bijdragen aan de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden, door ondersteuning van een gunstig ondernemingsklimaat, inclusief goed werkende (arbeids-)markten en een deugdelijke publieke infrastructuur. Maar er liggen ook kansen voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in financiële sectorontwikkeling (SME’s, verzekeringen, sparen).

Het onderwerp partnerschappen is hot. Dus zijn veel van de kansen die de Nederlandse overheid voor het bedrijfsleven voor ogen heeft, in de vorm van subsidieregelingen voor partnerschappen gegoten. Met die regelingen wil Nederland inzetten op de toegevoegde waarde die het Nederlandse bedrijfsleven heeft in innovatieve technologie op prioritaire thema’s en daaraan verwante terreinen als energie, milieu en gezondheidszorg.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidiefondsen beschikbaar op het gebied van milieu, duurzaamheid, energie en innovatie:PSI: Het Private Sector Investeringsprogramma is een programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking, gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in opkomende markten.

Samenwerkingsverbanden van bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheidsorganisaties en non-profitorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten Wereldwijd Werken met Water.

WBSO. Als u uw proces innoveert of technisch nieuwe producten of programmatuur ontwikkelt dan kan deWBSO u helpen. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert

De faciliteit Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) draagt bij aan de ontwikkeling, de implementatie (bouw en/of renovatie en/of uitbreiding) en exploitatie van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden.

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Voor meer internationale subsidies kijkt u bij de EVD.

Verder zijn er verschillende subsidieprogramma’s beschikbaar rondom Milieu & Technologie, Milieu en leefomgeving en energie en klimaat

Bron, auteur: Jolein Baidenmann
Previous Article

Ken uw concurrenten!

Next Article

In 7 stappen MVO

Gerelateerde nieuwsartikelen: